Νέα

Αποτελέσματα Σχολικού Διαγωνισμού “Cult In Tour”

Με την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στα συμμετέχοντα Γυμνάσια του Δήμου Αριστοτέλη ολοκληρώνεται ο Σχολικός Διαγωνισμός που διοργάνωσε η ΟΤΔ ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ, κατόπιν της με α.π.769/11-11-2023 Έγκρισης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής και της από 24-11-2022 πρόσκλησης συμμετοχής στα Γυμνάσια του Δήμου Αριστοτέλη, στο πλαίσιο του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο “Cult in Tour” που υλοποιείται στην Ελλάδα και την Πολωνία (κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. 0030380479, 19.3, ΤΑΠΤοΚ/LEADER, Π.Α.Α. 2014-2020).

Ο Σχολικός Διαγωνισμός διοργανώθηκε κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2022-Ιανουάριο 2023 και έλαβαν σε αυτόν μέρος το Γυμνάσιο Αρναίας (2 ομάδες), το Γυμνάσιο Μ.Παναγιάς (1 ομάδα) και το Γυμνάσιο Παλαιοχωρίου (1 ομάδα). Οι υποβληθείς προτάσεις των συμμετεχουσών ομάδων περιλάμβαναν ιδέες προβολής και ανάδειξης πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής τους για τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς, με σκοπό να αναδείξουν με τις εν λόγω ιδέες τους τα στοιχεία πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και τις πολιτιστικές δραστηριότητες-δρώμενα που συνολικά και μεμονωμένα αποτελούν σημεία τοπικής υπεροχής.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε βάσει του με α.π. 112/1-2-2023 Πρακτικού της ΕΔΠ, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην από 24-11-2022 πρόσκληση συμμετοχής, γνωστοποιεί την εξής κατάταξη:

  1. Α’ Βραβείο: Γυμνάσιο Παλαιοχωρίου
  2. Β’ Βραβείο: Γυμνάσιο Αρναίας
  3. Γ’ Βραβείο: Γυμνάσιο Μ.Παναγιάς

Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά την αντίστοιχη τελετή βράβευσης, η οποία και θα διοργανωθεί επίσης στο πλαίσιο  του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας (Σ.Δ.Σ.) “Cult in Tour”, και συγκεκριμένα κατά την ειδική εκδήλωση τον Ιούνιο 2023.

Screenshot 2023 05 03 092533

Did you like this? Share it!

0 comments on “Αποτελέσματα Σχολικού Διαγωνισμού “Cult In Tour”

Comments are closed.