Ο.Τ.Δ Ομάδες Τοπικής Δράσης

Anaptixiaki Logo

ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε. (Εθνική Συντονίστρια Ο.Τ.Δ)

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.», είναι Ανώνυμη Εταιρεία που λειτουργεί με βάση τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες (Ν. 4548/18 «Περί Ανωνύμων Εταιριών»),  τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4674/21 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των ΟΤΑ».  Συστάθηκε τον Ιούνιο του 1992 και η έδρα της βρίσκεται στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Η ΑΝΕΤΧΑ, ως προϊόν κοινής συμφωνίας των περισσότερων δυνάμεων της περιοχής (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), αποτελεί τον αντιπροσωπευτικότερο φορέα των παραγωγικών, και όχι μόνο, φορέων της Χαλκιδικής, γεγονός που αντανακλάται και στη σύνθεση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.anetxa.gr

Local Action Group “Białowieska Forest” (Συντονίστρια Ο.Τ.Δ)

Η περιοχή εφαρμογής της από την Κοινότητα καθοδηγούμενης Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης βρίσκεται στην Podlaskie Voivodeship και περιλαμβάνει δέκα αγροτικές κοινότητες, μια αστική-αγροτική και μια πόλη.

Η διαδικασία ίδρυσης της ΟΤΔ ξεκίνησε κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου “Land of the bison – sustainable development of rural areas in the Białowieża Forest region based on natural and cultural values” υπό το Σχήμα I του Προγράμματος Pilot LEADER +, στόχος του οποίου ήταν η δημιουργία της ΟΤΔ ως μια τοπική δημόσια-ιδιωτική συνεργασία βάσει μιας εκ των κάτω πρωτοβουλίας των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής Białowieża Primeval Forest και η διεξαγωγή, με την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, της ανάλυσης των αναπτυξιακών ευκαιριών των αγροτικών περιοχών και η ανάπτυξη μιας Ολοκληρωμένης Στρατηγικής για την Αγροτική Ανάπτυξη της Περιφέρειας Białowieża Primeval Forest – Κεντρικό Τμήμα της Bison Land.

Κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ίδρυσης της ΟΤΔ “Puszcza Białowieska”, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με ιδιώτες, αντιπροσώπους του ιδιωτικού, κοινωνικού και δημόσιου τομέα, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται και επισήμως κατά την συνάντηση της 20ης Φεβρουαρίου, 2006 τις εργασίες της οποίας παρακολούθησαν τα 42 ιδρυτικά μέλη του συνδέσμου.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl

Lgd Logo