ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Cult In Tour

Cultintour Horizontal

Το Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας (ΣΔΣ) με τίτλο Cult In Tour αφορά στη διακρατική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας, με συντονιστή εταίρο την Πολωνική ΟΤΔ «BiałowieżaForest», και αντικείμενο συνεργασίας την ανάληψη ενεργειών διασύνδεσης του πλούσιου πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος των περιοχών εφαρμογής του ΣΔΣ με το προσφερόμενο τουριστικό τους προϊόν, με επίκεντρο τις λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές της και κυρίως της ηπειρωτικής Χαλκιδικής.

Oι δυο περιοχές χαρακτηρίζονται από Υψηλή πολιτισμική ελκυστικότητα, Αναξιοποίητο ή αξιοποιημένο με λανθάνουσα μορφή τουριστικό δυναμικό και Αξιοθέατα που ανήκουν στον κατάλογο Πολιτισμικής Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ και στις δυο περιπτώσεις, ο τρόπος χρήσης των πόρων είναι διαφορετικός.

Αφενός στο “BialowiezaForest” (ένα από τα μεγαλύτερα σωζόμενα τμήματα του παρθένου δάσους το οποίο κάλυπτε κάποτε την ευρωπαϊκή πεδιάδα, με μεγάλο πληθυσμό βισόνων  βρίσκεται στα σύνορα Πολωνίας – Λευκορωσίας) που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και Εθνικό Πάρκο, η προστατευόμενη περιοχή και οι παρακείμενες πόλεις χρησιμοποιούνται κυρίως ως φυσικές αξίες και σε μικρότερη κλίμακα ως πολιτισμικοί πόροι, παρουσιάζοντας πολύ χαμηλή κοινωνική δράση.

Αφετέρου, στην Προ του Άθω περιοχή, το γεγονός ότι αποτελεί είσοδο για το Όρος Άθως – Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς της UNESCO – έχει συντελέσει διαχρονικά στη βάση δόμησης της πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής ταυτότητας της περιοχής.

Γενικός στόχος του ΣΔΣ είναι η επίτευξη βιώσιμης τουριστικής αξιοποίησης επιλεγμένων και υψηλής αξίας φυσικών και πολιτιστικών πόρων κάθε περιοχής, μέσα από την ενεργοποίηση των πιο δυναμικών ομάδων των τοπικών κοινωνιών όπως είναι μεταξύ άλλων οι νέοι σχολικής ηλικίας καθώς και οι επιχειρήσεις της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΠΔΒ).

Ωφελούμενοι από την υλοποίηση του Σχεδίου αναμένεται να είναι τοπικοί επιχειρηματίες όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας και ιδιαίτερα του τουρισμού, νέοι, μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη των ΟΤΑ, στελέχη συλλογικών φορέων κλαδικής εκπροσώπησης, καθώς και κάτοικοι.

Προϋπολογισμός ΑΝΕΤΧΑ: 90.000 € (Δημόσια Δαπάνη)
Προϋπολογισμός BIALOWIESKA FOREST: 95.500 € (Δημόσια Δαπάνη)